Информация

Климат

Преходното географско положение и релефът създават разнообразие в проявата на климатичните елементи (температура на въздуха, валежи, ветрове и др.) в Кюстендил.
Според климатичната подялба на страната, на територията на Кюстендилска община се формират три типа климат – умереноконтинентален, преходноконтинентален и планински.
Средногодишната температура е 10,3С. Температурният режим се характеризира с някои особености. Зимно време се наблюдават денонощни температурни инверсии, а през лятото в резултат на прегряване на атмосферния въздух максималните дневни температури се покачват до 35-37С. През зимните и пролетните месеци в града се появява топлият и поривист вятър “фьон”, който предизвиква рязко затопляне на времето. Валежите в Кюстендил не са обилни – средногодишното им количество възлиза на 589 мм с максимум през май – юни, минимум – през август и вторичен минимум – през ноември и декември. Възможни са слани от края на септември до края на  април, дори до първото десетдневие на месец май.
Средногодишната продължителност на слънчевото греене в извънпланинските територии е около 2200 часа, като в планинските части варира в широки граници в зависимост от изложението на склоновете. Умереноконтинентален климат има Каменишката котловина, нископланинският пояс по северните склонове на Осогово, както и планините Лисец, Чудинска, Земенска и Конявска. Средногодишните температури са 9-10С, които са малко по-ниски от средногодишните температури, характерни за извънпланинските територии на България. В среднопланинския пояс на Осогово дните със снежна покривка са 130.