Language Switcher

Архив

„Международна година на горите 2011” е инициатива на Организацията на обединените нации, чиято цел е повишаване на осведомеността относно природосъобразното управление, опазване и развитие на всички видове гори в полза на нашето и бъдещите поколения.
Посланието на кампанията е „Гора за хората”, което е залегнало в логото на инициативата и подчертава централната роля на хората за развитието на световните гори.
Апелът за отбелязването на Международната година на горите 2011 е отправен към всички правителства, международни и регионални организации, които с доброволен труд и съответни дейности да направят обществото съпричастно към съдбата и устойчивото управление на горите.
През хилядите години човешката цивилизация по нашите земи е довела до унищожението на голяма част от естествените горски масиви, покривали някога територията на страната ни. Запазила се е много малко част от така важните за биоразнообразието крайречни гори, стари, вековни дъбрави, характерни за дадени райони дървесни видове и др.
Зачестилите природни бедствия и човешката дейност в днешно време продължават да намаляват горските площи в България. Естествените възстановителни сили на гората не успяват да противостоят и компенсират темпото, с което ние я консумираме, с което пожарите я унищожават, а урбанизацията и влошената екологична обстановка я увреждат.
При съвременната експлоатация на дървесните масиви процесът на обезлесяване може да бъде ограничен единствено чрез човешка намеса. Особено на местата, където естествените гори отдавна са унищожени и е отнет потенциалът да се възстановят от само себе си.
Една трета от територията на България е заета от гори и едва 4% от тях са недокоснати от човешка дейност. Горите ни дават много повече от дървесина. Те опазват водата, която пием, пречистват въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата. Българската гора е убежище за 43 световно застрашени вида растения и животни.
Горите на България трябва да се опазват и стопанисват добре. Днес на гората се гледа само като на място за добив на дървесина. Всяка минута в България 10 м³ дървета се отсичат и превръщат в дървен материал.
В своето си  развитие човекът е бил неразделно свързан с гората. От древни времена, за човекът, гората е топлината, жилището, оръжието, прехраната, цяр. От една страна - дом, от друга-дива неопитомена. Във въобръжението на хората са се наслоявали с годините и нейната потайност, митове и легенди за тайнствени същества, които я обитават  вещици, дракони, джуджета, великани, хищни животни, самодиви. Но и заради своята потайност тя става майка - закрилница - място, където можеш да се скриеш, докато бедата отмине.
Всяка горска пазва  носи  своето незабравимо очарование - величествено извисените върхове на дърветата, стволове и клони изпълнени с най-различни птици и техните  неповторими музикални концерти, аромат на смола, трептящият от чистота въздух, пенливите ручеи, шумът на реките, мелодичната песен на листата,  корени сграбчили в жизнено необходима прегръдка земята, зеленина от треви и техния шепот, а в тях безброй бубулечки и тяхното жужене, аромата на горските билки идващи от поляните,  земята под дърветата - невидим лабиринт от потайни ходове и дупки – дом на много животни. Многолика и противоречива през сезоните, гората е свят на загадки и вълшебства.
Необходимо е всички да осъзнаваме значението на горите като мощен стабилизатор за биологичното равновесие на планетата Ние, хората надарени с разум, винаги сме длъжни да обмисляме добре всяка наша стъпка на вмешателство спрямо зеленото неповторимо богатство на земята.
Нека всеки се отнася специално с околната среда.
22 дървета произвеждат кислорода, който е необходим да поддържа един човешки живот! Вие колко сте засадили?
Спомнете си колко е красива природата, намалете въглеродния си отпечатък, покажете на децата си и на себе си какво значи да си съпричастен!
За да могат и  поколенията ни да се радват на тях. Нека им оставим „Високи сини планини”, нека да я има Гората, за да ги вдъхновява и да запеят „Хубава си моя горо....” и да са горди с  „Горда Стара планина ...”