Културно наследство

Архитектурен и археологически резерват "Пауталия - Велбъжд"

Системните археологически разкопки, чието начало датира от 1906 г., разкриват историческото и културно богатство на Кюстендил с осемхилядолетната си поселищна история. Центърът, под който се намира античният град Пауталия, е обявен за Национален архитектурен и археологически резерват “Пауталия – Велбъжд” с Разпореждане №16 на Бюрото на Министерски съвет от 21.02.1977 г. Проучените паметници и намерените находки позволяват да бъдат анализирани различни периоди от развитието на града, обхващащи твърде широк хронологичен диапазон – от каменно-медната до късносредновековната епоха. Сред най-големите по площ обекти, изследвани в границите на резервата и най-значими, с оглед на разкритите паметници, се открояват “Хисарлъка”, “Килийно училище”, “Партиен дом”, “Младежки дом”, “Източна порта”, “Художествена галерия”, “Читалище”, “Дервиш баня” и др. Разкритите архитектурни комплекси с висока културно-историческа стойност, датиращи предимно от римската и ранновизантийската епохи - Градски терми, Югоизточна кула, Източна порта и др.  са консервирани и експонирани.При стриктно спазване на методиката на археологическото проучване и професионално ръководство на археологическите проучвания са постигнати редица постижения при изследване на поселищния живот в Кюстендил от праисторията, античността и средновековието. Сред основните постижения са уточняването на праисторичеките пластове и структури в съвременния град. Откриването и публикуването на данни за нова крепостна стена, разделяща на две укрепената площ на Пауталия в равнината, една неизвестна дотогава раннохристиянска базилика с великолепни мозайки – базилика 7. Проучена и експонирана е югоизточната кръгла кула на построената при Марк Аврелий крепост на Пауталия, установени са трасетата на редица нови улици и части от архитектурни комплекси. Нова и изключително важна информация и данни, на основа на археологическите проучвания и находки са получени за средновековния Велбъжд. Като нов и важен акцент в теренната работа е проучване на историята на Кюстендил по археологически данни и през османската и възрожденска епоха. Определено постижение е и създаването на Археологически кадастрален план на НААР ”Пауталия-Велбъжд”, като разкритите архитектурни комплекси от римската и ранно-византийска епоха са ситуирани върху кадастралния план на съвременния град.