Защитени територии

Резерват "Църна река"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерватът е обявен за защитена територия през 1980г.  Разположен е в Осогово и има площ 198 ха от букова гора и поляни. “Църна река” е типичен горски резерват, разположен в пояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч. . Почвената покривка е представена предимно от тъмнокафяви горски почви, които са богати, свежи, дълбоки, рохки, слабо каменливи и глинесто песъчливи и от кафяви горски преходни, средно богати, свежи и среднодълбоки рохки почви, развити върху гранитни скали.
Залесената площ обхваща 184,5 ха (97,11 %), а незалесената – 5,5 ха (2,89 %). Средната възраст на дърветата е 97 години. Насажденията са в добро състояние и са с равномерен строеж. Заети са предимно от чисти букови гори с единични индивиди от явор, елша, слива и др. От тревните видове се срещат лазаркинята, власатката, светликата, горският здравец и орловата папрат. За откритите и обезлесени места твърде характерен е горския зановец. Дърветата в по-голямата си част са от ІІІ бонитет и по-ограничено от ІV и са със средна височина 22 м, диаметър на стъблата – 26 см и пълнота – 0,7 – 0,9 .
Защитената територия е твърде интересна и във фаунистично отношение. Тук са установени редица защитени от закона птици – малкият креслив орел, червената каня, забулената сова, зеленият и пъстрият кълвач, дроздът и др; от влечугите – слепокът, медянката и усойницата, и от земноводните – жабата дървесница.