Маршрути

Хижа „Осогово” – резерват „Църна река” – Чекански мост – Кюстендил

От  х.„Осогово” се тръгва по асфалтирания път за комплекс „Три буки”. Подминава се чешмата, изградена в чест на кюстендилския алпинист Людмил Янков. Продължава се по пътя под комплекса и се достига до макадамовия път, водещ вдясно за село Цървена ябука. По него се стига до моста на река Млачка (3 км.). След моста, вдясно, покрай десния бряг на реката се стига до махала Каракашица. Продължава се нагоре по пътя и се излиза на високопланинските поляни, разположени на превала под връх Долната чука, който се издига отдясно. Тук се пресича черният път, идващ от кладенеца „Бег бунар”, който продължава на юг. По стръмна пътека се подсича в западна посока вр. Долна чука (1751 м.) и по песъчливия „Сложни рид”, покрай останките на Папрадинската махала се слиза в долината на Църна река за около 30 минути. Тръгва се срещу течението на реката и след около 1 км. се навлиза в резервата, разположен главно над десния бряг на реката. Връщането следва да стане като се върви по пътеката по течението на реката и се достигне до водослива и с река Елешница (около 1 час), т.е. на асфалтовия път за с. Сажденик. Оттук все надолу по пътя се стига до Чекански мост, където има автобусна спирка. Маршрутът не е маркиран и целият преход се изминава за около 6-7 часа.

Резерват Църна река:
Резерват Църна река е разположен на площ от почти 200 хектара от който 190 хектара са букова гора а останалата част са поляни. Намира се в землището на село Сажденик. Носи името на малка река която преминава през него. Възрастта на буковата гора е около 130 години, а височината на дърветата е около 30 метра. Църна река е обявен за резерват през 1980 г. на мястото на закрития резерват “Сажденик”. “Църна река” е типичен горски резерват, който е разположен в пояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч с надморска височина 1350- 1600 м. В резервата освен чисти букови гори се срещат единични индивиди бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. Тревните видове са представени от лазаркинята, власатката, светликата, горският здравец и орловата папрат. За откритите и обезлесени места твърде характерен е горския зановец. Тук се срещат много защитени от закона птици като малкият креслив орел, червената каня, забулената сова, зеленият и пъстрият кълвач, дроздът осояд, белоопашат мишелов,сокол скитник, скален орел и жълтоклюна алпийска гарга.
Сред другите видове представители на животинското царство са видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, слепокът, медянката и усойницата, а от земноводните се среща жабата дървесница.
В реките виреят множество видове риби сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва. Около резерват Църна река се простира буферна зона с площ около 260 хектара.

Поглед към  резерват Църна рекар. Елешница

 

 

 

 

 

 

Към с. Цървена ябука Разклон при моста

 

 

 

 

 

 

 

с. Цървена ябука Цървена ябука

 

 

 

 

 

 

 

Чекански мост Чешмата Людмил Янков